Yon Mesaj de Fred:

Mwen fyè dèske mwen soti nan Everett e mwen sèvi kòm youn nan konseye vil ou yo. Michele, ki se madanm mwen depi 27 an, leve fanmi nou nan gwo vil sa a.

Mwen poze kandidati-m pou Majistra paske mwen kwè ANSANM nou kapab bati yon Everett PI Bon pou tout nou, ki baze sou respè youn pou lòt ak pwosperite pou CHAK rezidan ki nan Everett.

Aprè 14 lane nan menm administrasyon an, lè a rive pou yon chanjman nan meri a pou yo tande vwa TOUT MOUN.

2020 podium speaking pointing.JPG

Nou ka fè sa. Ann bati yon Everett ki bon pou nou tout!

Vizyon Fred pou Everett

YON GOUVÈNMAN TRANSPARAN:

  • Rezidan yo SIPOZE konnen ki kote chak dola taks yo pase. Anba administrasyon mwen an tout bòdwo vil yo ap disponib pou verifikasyon, an pèsòn siw vini nan Meri a; ak sou entènèt atravè sit entènèt lameri Everett la.

  • Kòm majistra mwen pral ELIMINE gaspiyaj nan depans yo epi chèche fason pou REDWI taks ak lòt depans minisipal yo.

SURDEVLOPMAN:

  • Nou dwe KONTWOLE mach kwasans lan nan kominote nou an. Everett ka kontinye pwogrese kòm yon vil san fòse gwo devlopman nan katye nou yo. Nou dwe chache pwojè ki benefisye nou tout, pa sèlman devlopè.

SEKIRITE PIBLIK:

  • Nou dwe kontinye KENBE nivo pèsonèl apwopriye pou Depatman Ponpye nou an. Jiska ane sa a, Everett echwe nan anboche ponpye depi 2016 malgre yo pèdi plis pase 25 anplwaye – menm si yo ajoute yon kazino, yon otèl ak anpil pwojè konstriksyon a gwo-echèl.

  • Nou pral AMELYORE sekirite piblik nan ogmante prezans Polis nan katye nou yo.

EDIKASYON:

  • Elèv nou yo merite PLIS: Everett depanse $2,000 an  mwens pou chak elèv chak ane pase mwayèn Eta Massachusetts. Nou dwe pran yon pi gwo angajman pou elèv nou yo epi bay plis opòtinite nan aktivite pwofesyonèl.

  • NOU DWE eksplore opòtinite pou konstwi yon nouvo bilding lekòl pou adrese sistèm lekòl piblik ki gen twòp elèv yo.

SÈVIS KONSTITUYAN:

  • Nou pral elaji sèvis konstitiyan yo kreye yon espesyalis pou biznis lokal yo; ak yon moun dedye a ede granmoun aje nou yo. Nou pral amelyore repons lan ak rezolisyon enkyetid tout moun.

Vote pou Fred Capone 2 Novanm!